Wedstrijdvoorwaarden

Reglement van de BENOR-fotowedstrijd

1. De Vereniging voor het Beheer van het merk BENOR (hieronder BENOR genoemd) is een vzw met Lombardstraat 42 in 1000 Brussel als maatschappelijke zetel.
BENOR organiseert van 19/08/2020 tot en met 13/12/2020 (middernacht) (nieuwe datum) een fotowedstrijd: ‘1000 foto’s voor een kwaliteitsvolle bouwplaats’.

2. Na de coronacrisis hebben we, rekening houdend met de overheidsmaatregelen, en om iedereen dezelfde kansen te geven om deel te nemen aan deze wedstrijd, besloten om alle tellers van likes op nul te zetten. Op die manier hebben alle deelnemers een gelijke kans om te winnen.

3. Om geldig deel te nemen aan deze wedstrijd moeten deelnemers:

a. Een foto nemen ter promotie van het gebruik van een product dat onder het merk BENOR wordt verkocht, waarop ook het BENOR-logo te zien is dat op het product zelf staat, op begeleidende documentatie bij het product, op de leveringsbon of op elke andere drager die het BENOR-logo duidelijk vermeldt naast het product zelf. Lijst met BENOR-producten: www.benor.be/nl/producten-diensten/ ;
b. Deze foto op de BENOR-website uploaden;
c. Meedelen waar de foto werd genomen, alsook de voornaam, de naam en het e-mailadres van de fotograaf;
d. De onderhavige voorwaarden van de wedstrijd ‘1000 foto’s voor een kwaliteitvolle bouwplaat’ aanvaarden.

4. Om de BENOR-wedstrijd te winnen moet de deelnemer de meeste likes verkregen hebben op één van de foto’s die hij op de BENOR-website heeft gepubliceerd.

5. Het BENOR-secretariaat behoudt zich het recht voor om foto’s te verwijderen of van de wedstrijd uit te sluiten als zij onscherp of ongeschikt zijn of niet beantwoorden aan de vereiste om promotie te voeren voor het merk BENOR of de producten die door het merk BENOR bestreken worden. De kandidaat wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

6. De beloning van deze wedstrijd bedraagt € 5000 (incl. btw) voor bouw -of renovatiewerken. Deze prijs is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden overgedragen of afgestaan. Over de beloning wordt niet onderhandeld, ze kan niet worden ingeruild, noch in contant geld uitbetaald. Ze wordt aan de winnaar ter beschikking gesteld in de vorm van een terugbetaling van zijn/haar facturen ter waarde van € 5000 (incl. btw), waarvoor de organisator verder geen enkele verantwoordelijkheid draagt. De facturen moeten betrekking hebben op bouw – of renovatiewerken. Indien dat niet het geval is, heeft de vzw BENOR het recht de betaling ervan te weigeren. De werken moeten door een erkende bouwonderneming die lid is van de Confederatie Bouw uitgevoerd worden, en dit naar keuze van de winnaar: www.buildyourhome.be. De beloning is twaalf maanden geldig vanaf de prijsuitreiking.

7. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. Indien de winnaar zijn kandidatuur voor de wedstrijd intrekt, wordt een tweede persoon als winnaar aangeduid volgens de bovenstaande regels.

8. Nadat de prijs werd geleverd/overhandigd, draagt de winnaar er de volledige verantwoordelijkheid voor. BENOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade, lichamelijke letsels of ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden voortvloeien uit de beloning in kwestie, noch voor eventuele kosten of (extra) uitgaven die in verband staan met de toekenning of het gebruik van de beloning.

9. BENOR is niet verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, lichamelijke letsels of ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd.

10. De winnaar kan gevraagd worden om deel te nemen aan een kleine ceremonie voor de overhandiging van de prijs. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer dat zijn naam en zijn foto in de media worden gepubliceerd.

11. Beelden, foto’s, films en andere media die in het kader van de wedstrijd worden geproduceerd, mogen door BENOR vrij worden gebruikt om promotie te voeren, voor latere edities of gelijkaardige wedstrijden die zouden worden georganiseerd. Door aan de wedstrijd deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met dit gebruik.

12. Een deelnemer kan elke persoon zijn die in België verblijft en de voorwaarden van het onderhavige reglement vervult. BENOR behoudt zich het recht voor om te controleren of de ingeschreven kandidaten aan deze voorwaarden voldoen. BENOR mag elke kandidatuur afwijzen die volgens de vereniging niet aan deze voorwaarden voldoet. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk en er zal geen enkele schadeloosstelling voor worden uitgekeerd.

13. Deelnemers aan de BENOR-wedstrijd die natuurlijke personen zijn, moeten minimaal 18 jaar oud zijn. Om zich te kunnen inschrijven voor de wedstrijd moet de kandidaat ook in staat zijn om het bewijs van zijn identiteit en zijn leeftijd te leveren.

14. Door deel te nemen aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig het onderhavige reglement, inclusief de eventuele latere beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om de goede uitvoering ervan te garanderen.

15. BENOR behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, uit te stellen of te annuleren of om het wedstrijdreglement aan te passen, met name bij overmacht of omstandigheden waarop de vereniging geen invloed heeft, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadeloosstelling of tussenkomst ten aanzien van de deelnemers. BENOR kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. BENOR behoudt zich in ieder geval het recht voor om de aangekondigde data van de wedstrijd uit te stellen.

16. BENOR mag tijdens de wedstrijd elke deelnemer uitsluiten die zich ongepast gedraagt. Tegen deze beslissingen is geen beroep mogelijk en ze kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling. Een dergelijke uitsluiting kan leiden tot automatische uitsluiting van deelname, zodat de kandidaat in kwestie niet langer de mogelijkheid heeft om een prijs te winnen.

17. In geval van overtreding van één van de bepalingen van het onderhavige reglement, poging tot fraude of bedrog, kan de deelnemer geen enkel recht meer doen gelden op de voorziene beloning. De organisatoren behouden zich ook het recht voor om elke deelnemer uit te sluiten die fraude of bedrog zou hebben gepleegd of het onderhavige reglement zou misbruiken. BENOR kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

18. Om het gebruik van automatische like-systemen tegen te gaan, zijn de stemmen beperkt tot 100 likes per dag en 10 stemmen per IP-adres.

19. Elke betwisting of klacht betreffende deze wedstrijd dient per aangetekende brief verstuurd te worden naar BENOR, Lombardstraat 42, 1000 Brussel.

20. BENOR handelt overeenkomstig de wet van 1992 betreffende de bescherming van de privacy en de Verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het recht op vergetelheid (GDPR). De informatie die in het kader van deze wedstrijd wordt verzameld, wordt uitsluitend met dit doel verzameld en niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld.

21. Op dit reglement is de Belgische wetgeving van toepassing en het wordt overeenkomstig het Belgisch recht geïnterpreteerd en uitgevoerd. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op deze actie en waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Brussel aanhangig worden gemaakt.